Visie

De baseline van campus de helix is waar talent thuiskomt. Twee woorden zijn daarin belangrijk: talent en thuiskomen. In talent ligt de klemtoon op ontwikkeling, in thuiskomen is vooral welbevinden belangrijk. Kansen krijgen op ontwikkeling en zich goed voelen zijn de belangrijkste voorwaarden voor jonge mensen om zich te kunnen ontplooien.

Leren

Aandacht voor talent betekent dat onze leerlingen zo snel mogelijk naar de voor hen meest geschikte studierichting worden georiënteerd. De leerling die voor een traject of studierichting kiest die aansluit bij zijn interesses, behoeften en mogelijkheden, krijgt de meeste kansen om zich maximaal te ontplooien. Een positieve studiekeuze leidt sneller tot succeservaring. Talenten worden verder ontwikkeld en de leerling kan zichzelf realistisch evalueren. Dat leidt dan weer tot een positief zelfbeeld. Op die manier kunnen we vroegtijdig schoolverlaten voorkomen.
Leren moet je ook leren. Onze leerlingen leren daarom op welke manier je kennis kan verwerven én hoe je die kennis moet toepassen. In een maatschappij die steeds sneller verandert en waarin hoge eisen worden gesteld, zijn dat vaardigheden die onmisbaar zijn.  Jonge mensen worden overladen met informatie. Het aanbod is complex en omvangrijk. Daarom leren we hen kritisch te kijken en informatie te onderzoeken. Verder vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen tijdens hun leerproces leren samenwerken met anderen. Ook dat is een vereiste om te kunnen omgaan met de complexiteit van onze samenleving.

succeservaring

Samen leven

Thuiskomen op school betekent dat onze school een veilige thuis wil zijn voor onze leerlingen. Waar zij zich geborgen voelen en waar wij samen met hen een oplossing zoeken voor vragen en problemen. De basis hiervoor is de dialoog. Goed luisteren naar elkaar en zich inleven in de situatie van de andere zonder onmiddellijk een waardeoordeel uit te spreken. Jongeren worden meer dan ooit geconfronteerd met verschillende waarden en overtuigingen.

Daarom zetten wij in onze school in op de beleving van zes waarden die onze leerlingen houvast bieden in het leren leven met elkaar.

  • Hartelijkheid en redelijkheid zijn twee basiswaarden die de grondslag vormen voor een goede relatie tussen mensen.
  • Vertrouwen hebben in zichzelf en in elkaar is nodig om een doel te bereiken.
  • Respect voor het leven en voor de medemens. Respect ook  voor andere godsdienstige overtuigingen omdat respect aan het begin staat van alles.
  • Geloven in jezelf en in de anderen. Onze inspiratiebron is Jezus Christus die ons deze waarden heeft voorgeleefd.
  • Samen leven door het bewust beleven van deze waarden met oprechte aandacht voor de persoon die onze medemens is.

Het centraal stellen van deze zes waarden maakt dat wij voortdurend zorg dragen voor elkaar. Zo kunnen wij het welbevinden voor iedereen op onze campus laten groeien.

samen leven

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.